Myöhempi harvennus

Myöhempi harvennus on ensiharvennuksen jälkeen varttuneeseen kasvatusmetsikköön tehtävä harvennus, jolla voidaan edistää erilaisia metsänhoidollisia ja taloudellisia tavoitteita. Keskeinen tavoite on tuottaa puunmyyntituloja ja parantaa puustoon sitoutuneen pääoman tuottoa. Hakkuukertymä koostuu pääasiassa kuitu- ja tukkipuusta.

Myöhemmät harvennukset suositellaan tehtäviksi puuston pohjapinta-alaan ja valtapituuteen perustuvien harvennusmallien mukaisesti. Harvennuksissa jätetään kasvamaan harvennustavasta riippumatta terveitä, latvukseltaan elinvoimaisia ja hyvälaatuisia puita harvennusmallien mukainen määrä.

Tasaikäisrakenteisten, hoidettujen metsiköiden toisessa ja kolmannessa harvennuksessa on taloudellisesti perusteltua poistaa myös suurimpia valtapuita eli tehdä puuston yläharvennus.

Lähde: Metsänhoidon suositukset