Vesiensuojelu

Metsätalouden vesiensuojelun tavoitteena on, että vesistöjen ja pienvesien ekologinen tila sekä virkistyskäyttö-mahdollisuudet säilyvät hyvinä. Metsänkäsittelytoimenpiteistä, kuten uudistushakkuista, maanmuokkauksesta ja kunnostusojituksista, voi aiheutua kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vesistöihin. Vesiensuojelussa metsänomistajan tekemillä päätöksillä on suuri merkitys esimerkiksi metsänkäsittelytapojen valinnassa.

Metsätalouden vesistökuormitus voidaan jakaa ravinne- (pääasiassa fosfori ja typpi), kiintoaine-, metalli- ja happamuuskuormitukseen. Metsätalouden vesistövaikutuksessa kiintoainekuormitus on merkittävämpi tekijä kuin ravinnekuormitus. Tehostuneet vesiensuojelutoimet metsätaloudessa ovat vähentäneet kuormitusta viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Kuormitusta vähennetään hyvällä suunnittelulla ja kehittyneillä menetelmillä sekä metsän kasvatustavan valinnalla.

Tutustu Vesiensuojeluoppaaseen!

Lähde: Metsänhoidon suositukset