Metso-ohjelma

METSO-ohjelman avulla metsänomistaja voi suojella vapaaehtoisesti metsänsä monimuotoisuutta. Metsänomistaja voi tarjota kohdettaan METSO-ohjelmaan ottamalla yhteyttä alueelliseen ELY-keskukseen tai Suomen metsäkeskuksen alueyksikköön. Vaihtoehtoiset toimenpiteet ovat metsien pysyvä tai määräaikainen suojelu sekä luonnonhoito. Valtio maksaa korvauksen toimenpiteistä.

METSO-ohjelmassa on määritelty monimuotoisuuden kannalta merkittävimmät puustoiset elinympäristöt, joihin ohjelman toimenpiteet kohdennetaan. Elinympäristöjä ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti:

  1. Lehdot
  2. Runsaslahopuustoiset kangasmetsät
  3. Pienvesien lähimetsät
  4. Puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat
  5. Metsäluhdat ja tulvametsät
  6. Harjujen paahdeympäristöt
  7. Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet
  8. Puustoiset perinnebiotoopit
  9. Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden metsäiset elinympäristöt
  10. Muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot

Tutustu METSO-ohjelmaan!

Lähde: Metsänhoidon suositukset