Uhanalaiset lajit

Suomen lajien uhanalaisuus on arvioitu kolme kertaa. Viimeisin arviointi on vuodelta 2010. Uhanalaisten kokonaismäärästä 814 lajin (36 prosenttia lajeista) ensisijainen elinympäristö on metsä. Metsäelinympäristön muutokset, erityisesti lahopuun väheneminen, on tavallisin uhanalaisuuden syy ja uhkatekijä.

Metsän eliöt ovat enimmäkseen hyvin pienikokoisia, ja monimuotoisessa metsikössä elää hyvinkin tuhansia lajeja. Lajien monimuotoisuuden turvaaminen perustuu lajeille ja lajiryhmille tärkeiden elinympäristöjen, esimerkiksi luonnontilaisten puronvarsien, tunnistamiseen sekä lajeille tärkeiden rakennepiirteiden kuten jalojen lehtipuiden huomioon ottamiseen. Vaikka yksittäisen lajiesiintymän merkitys metsänkäsittelyn suunnittelussa on tavallisesti vähäinen, voi etenkin uhanalaisen lajin esiintymätiedolla olla metsätaloudessa erilaisia merkityksiä.

Jos metsänkäsittelyalalla tiedetään olevan uhanalaisen lajin esiintymä, hakkuisiin liittyvät luonnonhoidon toimet suositellaan kohdennettavaksi siten, että ne tukevat lajiesiintymän säilymistä.

Lue lisää uhanalaisista lajeista!

Lähde: Metsänhoidon suositukset