Monimuotoisuuden edistäminen

Metsänomistaja voi edistää tehokkaasti metsän monimuotoisuutta säilyttämällä ja lisäämällä monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä. Niitä ovat vanhat ja kookkaat puut, järeät lahopuut sekä kasvatettavaan puustoon liittyvät ominaisuudet, kuten lehtipuusekoitus ja paikoittainen alikasvos.

Monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden säilyttämiseen voi liittyä lakisääteinen velvoite silloin, kun ne sijoittuvat lain turvaamiin luontokohteisiin tai erityisesti suojeltujen lajien esiintymispaikoille. Muilta osin rakennepiirteiden säilyttäminen on vapaaehtoista ja lisäämisen taso perustuu metsänomistajan omiin tavoitteisiin.

Rakennepiirteiden ylläpitämiseen ja lisäämiseen löytyy keinoja kaikkien kehitysvaiheiden metsiköihin. Esimerkiksi metsäkanalintujen elinolosuhteita voidaan parantaa taimikoissa säästämällä lehtipuuryhmiä ja kasvatusmetsissä jättämällä harventamattomia kohtia.

Rakennepiirteiden säilyttämisen ja lisäämisen suositeltavia keinoja:

  • Jätä ja säilytä kaikissa hakkuissa säästöpuita sekä säilytä laho- ja kolopuut
  • Keskitä säästöpuut ensisijaisesti ryhmiin ja jätä ryhmät raivaamatta sekä harventamatta
  • Jätä myös järeitä säästöpuita
  • Jos alueella ei ole lahopuuta, voit tuottaa sitä tekopökkelöillä
  • Kierrä säästö- ja lahopuut maanmuokkauksessa
  • Säilytä monimuotoisuudelle tärkeät rakennepiirteet arvokkaissa elinympäristöissä ja uhanalaisten lajien esiintymispaikoilla
  • Säilytä taimikonhoitovaiheessa ja kasvatushakkuissa lehtipuita sekä suosi sekapuustoisuutta metsän kasvatuksessa
  • Säästä tiheikköjä sekä alikasvosta ravinnoksi ja suojaksi eläimille
  • Hyödynnä puuntuotannon kannalta vähämerkitykselliset ja haasteelliset maastonkohdat, kuten kosteat painanteet ja vaihettumisvyöhykkeet rakennepiirteiden säilyttämisen ja lisäämisen kohteina.
  • Voit edistää metsäpaloympäristön lajien elinmahdollisuuksia säästöpuuryhmän poltolla

Mitä ovat tekopökkelöt? Tutustu!

Lähde: Metsänhoidon suositukset