Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 §:ssä mainittuihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. Kielto tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Suojeltuja luontotyyppejä ovat:

  1. luontaisesti syntyneet, merkittävältä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt
  2. pähkinäpensaslehdot
  3. tervaleppäkorvet
  4. luonnontilaiset hiekkarannat
  5. merenrantaniityt
  6. puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit
  7. katajakedot
  8. lehdesniityt
  9. avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät

Tutustu luonnonsuojelulain luontotyyppeihin!

Lähde: Metsänhoidon suositukset