Vesitalouden järjestelyt

Vesitaloutta järjestelemällä voidaan parantaa puuston kasvuedellytyksiä alueilla, joissa maan märkyys rajoittaa puuston kasvua. Vesitalouteen voidaan suoraan vaikuttaa kaivamalla pintavesiä ohjaavia naveroita sekä kuivattamalla aluetta ojituksella. Epäsuorasti vesitalouteen voidaan metsänhoidossa vaikuttaa puuston kokonaishaihdunnan kautta säätämällä puuston määrää.

Vesitalouden järjestelyille voi olla tarvetta turvemailla tai veden vaivaamilla kivennäismailla. Turvemailla ojitukset ovat kunnostusojituksia, joita tehdään yleensä ensiharvennuksen ja uudistamisen yhteydessä. Kivennäismaiden veden vaivaamissa osissa vesitaloutta järjestellään tavallisesti uudistamisen yhteydessä.

Vesiensuojelusta tulee huolehtia aina, kun vesitalouteen vaikutetaan metsänhoitotoimenpiteillä. Lähtökohtana vesiensuojelussa on ehkäistä kiintoaineksen tai ravinteiden kulkeutuminen pienvesiin, vesistöihin ja metsälain turvaamiin arvokkaisiin elinympäristöihin.

Tutustu Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon -työoppaaseen!

Tutustu myös Vesiensuojeluoppaaseen!

Lähde: Metsänhoidon suositukset