Metsätiet

Toimiva metsätiestö luo perustan kannattavan metsätalouden harjoittamiseen ja edistää metsien monikäyttöä. Tiet palvelevat sekä ympärivuotista puunkorjuuta että metsien virkistyskäyttöä. Tietä pidetään metsätienä, kun metsätalouden kuljetusten osuus on yli puolet tiellä tapahtuvista kuljetuksista.

Metsätiet mahdollistavat helpon kulkemisen metsätilalle, mikä hyödyttää metsänomistajaa. Kantava ja toimiva tiestö mahdollistaa ympärivuotisen liikenteen kelirikkoaikoja lukuun ottamatta. Aktiivisella tienhoidolla ja -kunnostuksella voidaan pidentää tien käyttöikää ja vähentää perusparannuksen tarvetta.

Uudet metsäautotiet tai tiepistot ovat tarpeellisia alueilla, joissa kulkuyhteyden parantamisesta saatavat hyödyt ovat tienrakennuksen kustannuksia suuremmat. Metsätien tekemisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristönäkökohtiin ja tiealueen maisemointiin.

Tutustu myös Metsänhoidon suositukset metsäteiden kunnossapitoon -työoppaaseen!

Lähde: Metsänhoidon suositukset