Metsänomistaminen

Metsänomistajalla on useita erilaisia mahdollisuuksia hoitaa ja käyttää omaa metsäänsä. Päätöksenteossa on kuitenkin muistettava huomioida muun muassa metsälaki. Jos metsä kuuluu metsäsertifioinnin piiriin, metsän käyttöä säätelevät myös sertifiointikriteerit. Metsälain lisäksi metsän käyttöön vaikuttaa joukko muitakin lakeja.

Tutustu metsän käyttöä koskevaan lainsäädäntöön!

Metsälaki ja uudistamisvelvollisuus

Metsälain mukainen uudistamisvelvollisuus on tärkeä osa kestävää metsätaloutta.  Metsälaki ei velvoita omistajaa hakkaamaan metsäänsä. Sen sijaan laki määrittää vähimmäisvaatimukset sille, miten metsää voi hakata ja hoitaa. Kasvatushakkuussa metsässä on säilytettävä riittävä, kehityskelpoinen puusto, uudistushakkuusta seuraa velvollisuus uuden metsän aikaansaamiseen. Lisäksi laki rajoittaa monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden elinympäristöjen käsittelyä. Metsälaki koskee lähes kaikkia Suomen metsiä, lukuun ottamatta metsälain 2 § mainittuja alueita.

Tutustu metsälakiin!

Metsänomistajan on myös huolehdittava siitä, että kaikista hakkuista tehdään metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukselle vähintään 10 päivää ennen hakkuuta. Ilmoituksen laatii yleensä leimikon suunnittelija tai puunostaja, joka lähettää ilmoituksen Metsäkeskukseen.

Tutustu metsänkäyttöilmoitukseen!

Lapin suojametsäalueella metsien käyttöä säännellään tarkemmin metsärajan alenemisen estämiseksi.

Metsänomistajan oikeuksia

Metsänomistajana voit valita, kuinka metsääsi hoidat ja millaisia tavoitteita haluat metsässäsi edistää. Lain edellytysten täyttäminen ei vielä takaa puuntuotannollisesti kannattavaa tai luontoarvoiltaan rikasta metsää. Metsänomistajana voit lakien rajoissa toteuttaa tilalla hakkuita ja metsänhoitotöitä tai esimerkiksi suojella metsää. Voit myös valita, osallistutko metsäsertifiointiin.

Tutustu metsänomistajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin!

Lähde: Suomen metsäkeskus