Kannattavuuden parantaminen

Metsänomistajan on hyvä tuntea, millaisia hyödykkeitä hän voi metsässään tuottaa. Hyvän lähtökohdan tilakohtaiselle talouden suunnittelulle antavat metsätilan hyvä tuntemus ja yksilöllisesti laadittu eri mahdollisuudet huomioon ottava metsäsuunnitelma. Niiden avulla on helpompi arvioida, muun muassa missä järjestyksessä hoitotyöt ja hakkuut kannattaa toteuttaa sekä mikä on kullekin kohteelle parhaan hyödyn tuottava käsittelyvaihtoehto.

Kaikissa metsätalouden investoinneissa kannattavuuden perusta on toimenpiteiden tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja oikea-aikaisuus. Näin toimien voidaan välttää tarpeettomia kuluja ja lisätä metsästä saatavia tuloja. Esimerkiksi myöhästynyt taimikonharvennus viljavalla kasvupaikalla on huomattavasti kalliimpaa kuin suositusten mukaan tehty. Jos taimikon hoitaminen laiminlyödään, voidaan menettää tulevaisuuden puunmyyntituloja. Kerralla käsiteltävää pinta-alaa kasvattamalla sekä kohteen saavutettavuutta parantamalla voidaan merkittävästi parantaa metsätalouden kannattavuutta. Metsäteiden kunnostus ja rakentaminen vähentävät metsänhoidon ja puunkorjuun kustannuksia, parantavat leimikoiden kiinnostavuutta ja mahdollistavat hakkuut myös sulan maan aikana.

Luonnon- ja maisemanhoidon toimenpiteet sekä vesiensuojelu voivat pienentää puunmyyntituloja, mutta ne ylläpitävät tärkeitä ympäristöarvoja ja tukevat siten kestävän metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä sekä hyväksyttävyyttä. Nämä toimet voivat myös tuottaa muita hyötyjä muun muassa lieventämällä metsänkäsittelyn haitallisia vaikutuksia maisemaan sekä ylläpitämällä riistaeläinkantoja, monipuolista luontoa ja metsän virkistysarvoja. Jättämällä heikoimmin tuottavia sekä hoitokuluiltaan kalliiksi käyviä metsikkökuvioita tai kuvion kohtia metsänhoitotoimien ulkopuolelle metsänomistaja voi säästää kustannuksia ja samalla usein parantaa kohteen luontoarvoja. Tällaisia kohteita löytyy esimerkiksi niukkaravinteisista suometsistä, soistuneista notkelmista, purojen varsilta sekä kivisiltä ja kallioisilta paikoilta.

Tutustu metsäsuunnitteluun!

Tutustu Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen -työoppaaseen!

Lähde: Metsänhoidon suositukset