Kannattavuus

Metsä on osa metsänomistajan kokonaisvarallisuutta. Metsänhoidollisten tarpeiden mukaan tehdyt toimenpiteet ja hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen ovat keskeisiä metsätalouden pitkän aikavälin kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Puun myyntitulot ovat merkittävin metsistä saatava tulonlähde, mutta metsänomistaja voi saada metsistään taloudellista hyötyä myös muilla tavoin, kuten korvauksena metsien suojelusta tai metsästysoikeuden vuokraamisesta. Moniulotteinen päätöksenteko ottaa huomioon metsän tarjoamat eri hyödyt ja mahdollisuudet.

Taloudellinen kannattavuus tarkoittaa toiminnan kykyä tuottaa voittoa. Metsätalouden kannattavuuden arviointi edellyttää, että tunnetaan metsästä saatavat tulot, metsänhoidon ja -omistuksen kustannukset sekä metsään sitoutuneen pääoman määrä. Puuntuotannon taloudellinen kannattavuus vaihtelee metsään sitoutuneen pääoman, puuston kasvun, puun hinnan ja metsänhoidossa tehtävien valintojen mukaan. Metsän käsittelyä koskevien päätösten tekijän on tarpeen tuntea metsänkasvatuksen biologiset ja taloudelliset perusteet, joita esitellään Metsänhoidon suosituksissa.

Uudistettu metsälaki mahdollistaa puun kysynnän muutoksiin vastaamisen metsänkäsittelyssä aikaisempaa joustavammin. Metsänomistaja voi valita metsänkäsittelyksi esimerkiksi uudistushakkuun, ala- tai ylä- harvennuksen puun kysynnän mukaan, koska enää ei ole uudistushakkuiden järeys- tai ikäkriteereitä, eikä kasvatushakkuita ohjata säännöksin alaharvennuksiin.

Metsätalouden tulojen arvioinnissa ja kannattavuuden parantamisessa on hyvä seurata puun kysyntää. Ajan tasalla olevan markkinatiedon hankkiminen on hyödyllistä, kun harkitaan puunmyyntiä. Suunniteltaessa toimenpiteitä pidemmälle tulevaisuuteen voi taloudellisen kannattavuuden arviointiperusteena käyttää puunhintojen ja metsänhoitokustannusten pitkäaikaisia keskiarvoja. Hintakehityksen arvioimisessa voi hyödyntää myös talousennusteita, esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemaa Metsäsektorin suhdannekatsausta tai Pellervon taloustutkimuksen PTT-ennuste – metsäsektori -julkaisua.

Tutustu ajantasaiseen puunhintaan!

Tutustu Metsäsektorin suhdannekatsaukseen!

Tutustu Pellervon ennusteisiin!

Lähde: Metsänhoidon suositukset