Maaluokat

Metsätalousmaa jaetaan puuntuotoskyvyn perusteella neljään maaluokkaan, joihin sisältyvät myös luonnonsuojelualueet.

Metsämaa on puun tuottamiseen käytettyä tai käytettävissä olevaa maata, jolla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu on suotuisimpien kasvuolojen vallitessa ja suositeltavaa kiertoaikaa noudatettaessa vähintään 1 m3/ha.

Kitumaa on puun tuottamiseen käytettyä tai käytettävissä olevaa maata, jolla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu on 100 vuoden kiertoaikaa käytettäessä alle 1 m3/ha, mutta vähintään 0,1 m3/ha. Puusto on harvaa ja latvus ei sulkeudu. Kitumaita ovat esimerkiksi karut suot ja erittäin kiviset tai kallioiset maat.

Joutomaa on lähes puutonta maata, jossa keskimääräinen vuotuinen kasvu on 100 vuoden kiertoaikaa käytettäessä alle 0,1 m3/ha. Joutomaalla voi kasvaa yksittäisiä, kituliaita tai pensastavia puita, mutta se on selvästi puuntuotannon ulkopuolella olevaa aluetta. Joutomaita ovat mm. harvapuustoiset kalliot, avosuot ja -hietikot.

Muuta metsätalousmaata ovat metsätalouteen kuuluvat metsäautotiet, metsätalouden pysyvät varasto- ja tonttialueet, metsäkokonaisuuteen kuuluvat sorakuopat, riistapellot, turpeennostopaikat.

Lähde: Metsänhoidon suositukset