Tasaikäisrakenteinen metsä

Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa on erotettavissa metsiköiden uudistamis- ja kasvatusvaihe. Uudistamisvaiheessa painopiste on uuden metsikön perustamistoimenpiteissä ja taimikonhoidossa. Kasvatusvaiheessa metsänhoidon pääpaino on nuoren puuston hoitamisessa.

Uusi metsikkö voidaan perustaa luontaisesti tai viljelemällä. Viljelymenetelmät ovat kylvö ja istutus. Luontaisessa uudistamisessa hyödynnetään siemen- tai suojuspuita, reunametsän siemennystä tai olemassa olevaa alikasvosta. Myös metsänviljelyssä voidaan hyödyntää hyväkuntoisia, kasvupaikalle sopivia luonnontaimia. Metsänviljelyyn on tarjolla pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta siemenviljelyssiementä. Maanmuokkaus on useimmilla kasvupaikoilla onnistuneen metsänuudistamisen edellytys. Lisäksi tarvitaan taimikonhoitoa varmistamaan metsän hyvä uudistamistulos ja nuoren metsän jatkokehitys.

Tasaikäisrakenteisessa metsikössä on yleensä suunnilleen samanikäisten ja -kokoisten puiden muodostama niin sanottu pääjakso, jonka kasvua edistetään metsänhoidolla. Kaksijaksoisessa metsikössä voidaan hyödyntää kahdessa eri latvuskerroksessa kasvavan puujakson kasvua, kuitenkin niin että hakkuu ja hoito tehdään ensisijaisesti alemman jakson hyväksi.

Lähde: Metsänhoidon suositukset