Eri-ikäisrakenteinen metsä

Eri-ikäisrakenteisena kasvatettaessa metsä säilyy pääosin peitteisenä, minkä vuoksi metsän ulkoasu poikkeaa tasaikäisrakenteisesta. Eri-ikäisrakenteisessa metsässä on eri kehitysvaiheessa olevia puita: pieniä taimia sekä nuoria, varttuneita ja järeitä puita. Latvusto ei jakaannu selviin jaksoihin, vaan metsään muodostuu jatkumo eri-ikäisistä ja erikokoisista puista. Tyypillistä on erikokoisten puiden ryhmittäisyys.

Eri-ikäisrakenteisen metsän puuston kokojakauma on vaihteleva ja pieniä puita on paljon enemmän kuin isoja. Näistä pienistä puista osa saavuttaa tukkipuun mitat. Metsän uudistuminen perustuu yleensä yksinomaan luontaisesti syntyneeseen alikasvokseen ja sen jatkokehittämiseen.

Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa lähtökohtana ovat metsänomistajan tavoitteet kuten tasaikäismetsän kasvatuksessakin. Tällöin ratkaistaan muun muassa, kuinka suuriksi yksittäisten puiden annetaan varttua ennen metsän harventamista, kuinka suuri on pysyvien säästöpuiden määrä, mikä on hakkuiden välisen ajan pituus sekä hakkuussa jäävän puuston tiheys ja rakenne.

Lähde: Metsänhoidon suositukset