Metsän kasvatustavan valinta

Mahdollisia metsänkäsittelytapoja on yleensä aina useita. Metsän rakennetta voi suunnata eri metsänhoitomenetelmillä tavoitteiden mukaiseksi. Puuston rakenne ja kasvupaikan olosuhteet saattavat kuitenkin rajata käytettävää keinovalikoimaa. Myös lainsäädäntö sekä valtion ja kuntien päätökset maankäytöstä voivat rajoittaa metsänkäsittelyä.

Erilaisia tavoitteita on helpompi sovittaa yhteen, jos osaa käyttää kasvatustapoja monipuolisesti. Metsän kasvatus eri-ikäisrakenteisena tuo tasaikäisrakenteisen metsänkasvatuksen rinnalle uusia mahdollisuuksia. Valintaa tehtäessä on syytä tarkastella myös menetelmien soveltuvuutta erilaisiin kohteisiin.

Kasvatustavan valinnan lähtökohtana ovat metsänomistajan tavoitteet sekä kasvupaikan ja olemassa olevan puuston rakenteen luomat edellytykset. Keskeistä on, että metsän kasvatustapa tukee näitä tavoitteita. Metsänomistaja voi käyttää eri kasvatustapoja samalla metsätilalla rinnakkain.

Kasvatustavan valinnassa ensisijaisena lähtökohtana on metsikkökuvio tai käsittelyalue, joka voi muodostua useammasta kuviosta. Valintoja on syytä tarkastella osana metsätilakokonaisuutta. Monipuolinen eri menetelmien soveltaminen on osa riskienhallintaa. Tasaikäisrakenteisen metsän kehittäminen eri-ikäisrakenteiseksi vaatii useimmiten pitkän siirtymävaiheen. Eri-ikäisrakenteinen metsä voidaan sen sijaan muuttaa nopeasti tasaikäisrakenteiseksi uudistushakkuulla ja sen jälkeisillä uudistamistöillä.

Lähde: Metsänhoidon suositukset